Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

Eloxa Tekniikka Oy, Hämeenkatu 40, 05820 HYVINKÄÄ, Y-2731516-8

toimisto@eloxa.fi, p. 0207303090

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Janne Elomaa, janne.elomaa@eloxa.fi, p. 0407664899

Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Yrityksen asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakkuussuhteeseen. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • asiakkaan etu- ja sukunimi, yritys, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite
  • asiakkaan laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot
  • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään palvelun tilaamisen ja toteuttamisen yhteydessä.

Henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä siirretä EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterin pitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.